علت کنده شدن سقف شیروانی خانه های قدیمی در روزهای طوفانی