در یک طوفان شدید سقف شیروانی خانه ها کنده شده است دلیل را بنویسید