عامل کنده شدن سقف شیروانی ها در روزهای طوفانی چه نیرویی است