علت کنده شدن سقف خانه های شیروانی در روزهای طوفانی چیست