علت کنده شدن سقف خانه های شیروانی قدیمی در طوفان چیست