نیرویی که سبب کنده شدن سقف شیروانی میشود چه نام دارد