نیرویی که سبب کنده شدن سقف های شیروانی می شود چیست