نیرویی که سبب کند شدن سقف شیروانی میشود چه نام دارد