چرا در روزهای بارانی سقف خانه های شیروانی کنده میشود