چرا در روزهای طوفانی امکان کنده شدن سقف خانه های شیروانی قدیمی زیاد است