چرا در روزهای طوفانی سقف خانه های شیروانی کنده میشود