چرا سقف شیروانی خانه های قدیمی هنگام طوفان کنده میشود