علت قرار دادن پنجره در سقف شیروانی خانه های قدیمی چیست