علت کند شدن سقف شیروانی خانه های قدیمی در روزهای طوفانی چیست