چرا در روزهای طوفانی سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده میشود